Privacy Verklaring
Mild vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy belangrijk. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Mild houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mild zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Mild
t.a.v. Inge Van Waesberghe
Keierberg 49
B-1730 Asse
info@mildcoaching.be
0496 59 69 58

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Mild verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Mild (i.k.v. uitvoering overeenkomst);
• of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewaren en verwerken:
• Naam, en voornaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat een erkend auditbureau in het kader van een kwaliteitsaudit (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens aan te leveren.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
Mild bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het kader van de loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zijn wij verplicht om van al onze klanten een dossier te bewaren tot 10 jaar na einde mandaat. Persoonsgegevens die wij hebben bekomen in het kader van andere opdrachten worden bijgehouden volgens de algemene regel; tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Onze onderaannemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze Privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hierboven). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging Privacy verklaring
Mild kan zijn Privacy verklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
22 mei 2018